ผู้เขียน หัวข้อ: อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน 2 ตำแหน่ง 16-27 ก.ย.56  (อ่าน 2465 ครั้ง)

admin

 • FB / Line ID : khonkiri
 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 46
  • ดูรายละเอียด
  • ริช 2 โฮม อยู่บ้านแล้วรวย ด้วยสินค้ามือ 1 มือ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) พนักงานส่วนตำบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

*********************
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม       จะดำเนินการสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) พนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓  ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน         ระดับ  ๓-๕  จำนวน  ๑  อัตรา  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕           จำนวน ๑ อัตรา  ซึ่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี  (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
      อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๗ และประกอบกับ ข้อ ๘๖ ข้อ ๙๑  ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้
      ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
           ๑.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓–๕ 
         เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑  จำนวน  ๑  อัตรา
           ๑.๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕
         เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑  จำนวน  ๑  อัตรา
      ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด   (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ)  และ
    ๒.๑ ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ 
    ๒.๒ มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่
ก.อบต.กำหนด
          ๒.๓ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๘,๓๔๐ บาท                                                                                               
      ๓.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔  ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล              ขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่  ๑๖-๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖          เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์            หมายเลข  ๐-๔๓๙๙-๕๐๖๗  หรือ  http://www.kt.go.th

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันรับสมัคร
          ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  พร้อมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
        ๔.๑ ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่
สวมแว่นตาดำ ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน  ๓  แผ่น โดยเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ)
        ๔.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน                     จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๔ สำเนาประวัติพนักงานส่วนตำบล          จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๕ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด  (เอกสารหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศ)  จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๖ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๗ แบบประเมินบุคคลบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศ) จำนวน  ๑  ชุด
        ๔.๘ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  จำนวน  ๑  ฉบับ
    ทั้งนี้  หากผู้สมัครสอบรายใดยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
กำหนดไม่ครบถ้วนในวันสมัคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ    ในครั้งนี้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อตนเองกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
      ๕. ค่าธรรมเนียมในการการสมัครสอบคัดเลือก
                         ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร   จำนวน   ๒๐๐   บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)  ในวันสมัครสอบคัดเลือกฯ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
           องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และระเบียบการสอบ ภายในวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙- ๕๐๖๗  หรือ http://www.kt.go.th
      ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ (กำหนดคะแนน  ๓๐๐  คะแนน)  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้   
                        ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับทั่ว ๆ ไป  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงาน นโยบาย และแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง   ตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน  (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)
                      ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
         ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยเฉพาะ  วิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม          (เอกสารหมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศ)
                          ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
          ทดสอบโดยวิธีประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)
                        ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ  จะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน และการสัมภาษณ์อาจจะต้องนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
๘. การประกาศวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
    คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคามหรือที่ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  (ตามข้อ ๖)
      ๙. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
          ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
      ๑๐. กรณีการทุจริต
                         ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  อันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะต้องรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล     ขามเฒ่าพัฒนาทราบ เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการ
สอบคัดเลือกภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ดำเนินสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก
      ๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
                           ๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ หลังจากได้รับการรายงานผลการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกแล้ว  ภายในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
                               ๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

            ๑๑.๓ หลักเกณฑ์ในการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
                           กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีตำแหน่งว่าง และประสงค์จะขอใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถขอใช้บัญชีจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา         อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามกำหนด
      ๑๒.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
                            องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  จะแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีลำดับแรก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม
      ๑๓. กรณีมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในประกาศรับสมัครสอบฉบับนี้  ให้ถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เป็นที่สุด
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

                        

(นายอภิชาติ  วงศ์อาษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา


เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งความสามารถที่ต้องการ
(แนบท้ายประกาศ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)

ชื่อตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ
      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ๒. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.
กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งานี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.   มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.   มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งความสามารถที่ต้องการ
(แนบท้ายประกาศ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)

ชื่อตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ
      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน อบต. แผนงานอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้      ๒.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคม
ศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.   มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.   มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล


เอกสารหมายเลข ๒

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้
ที่   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐
๒   พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓   พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๕   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๖   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖


ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
ที่   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑   พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๒   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๓   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
(เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๔   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๕   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๖   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
(เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๗   ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน (เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
๘   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
(เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
๙   ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
๑๐   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๑๑   ระเบียบ/กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
การสอบสัมภาษณ์  โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น

เอกสาร เพิ่มเติม http://www.kt.go.th/Admin/Documents/90.doc


 หรือ http://www.kt.go.th/

zonenewz

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
น่าสนใจเหมือนกันนะครับ สาระดีมากเลยละนะครับ

freesizez

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
น่าสนใจเหมือนกันนะครับ

 


gle = window.adsbygoogle || []).push({});