แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - panne rattana

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ลักษณะทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator) – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง.

ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงห้อง GENERATOR จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ลักษณะทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ
– เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator)
– เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Dynamo)

ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ
1. เครื่องต้นกำลัง เป็นส่วนที่ผลิตพลังงานกลขึ้นมา เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น
– กังหันน้ำ ได้แก่ เขื่อนต่าง ๆ
– กังหันไอน้ำ ได้แก่ การนำเอาน้ำมาทำให้เกิดความร้อนแล้วนำเอาไอน้ำไปใช้งาน
– กังหันแก๊ส มีแบบใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะราคาถูก

2. Generator เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กมีหลายแบบดังนี้
2.2.1 แบบทุ่นหมุน Revolving Armature Type (Ra Type) แบบนี้ใช้วิธีหมุนขดลวดทองแดงที่พันอยู่บนแกนเพลาหมุนตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่บนเปลือก ทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงดันไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยผ่าน Slip Ring (วงแหวนทองเหลือง) และแปรงถ่าน ขั้วแมเ่หล็กที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ ไมไ่ ด้เป็นแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กคงที่ แต่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน เพื่อทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรงนี้จึงสามารถควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเพิ่มหรือลดปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรง
2.2.2 แบบขั้นแม่เหล็กหมุน Revolving Field Type (Rf Type) แบบนี้ใช้วิธีหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่ต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อนำแรงดันไฟฟ้าไปใช้งาน แต่มีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่พันอยู่บนแกนแม่เหล็ก เพื่อใช้สำหรับป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อสร้างความเข้มของสนามแม่เหล็ก

ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงห้อง GENERATOR คลิ๊กที่นี่ https://www.ฉนวนกันเสียง.com/ฉนวนกันเสียงดัง/

2
การโฆษณา คือ รูปแบบของการใช้จ่ายเงินใดๆโดยที่สามารถระบุผู้สนับสนุนได้ เพื่อก่อให้เกิดการนำเสนอ และการส่งเสริมการขายสินค้า บริการ หรือความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ใช่ตัวบุคคล


ดังนั้น การโฆษณาจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด ที่ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารของผู้บริผลิตไปยังผู้โภคการโฆษณาสามารถทำได้ทั้งที่เป็นส่วนบุคคล หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล และองค์การการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ประเภทของการโฆษณา


-การโฆษณาระดับชาติ National Advertising เป็นการโฆษณาที่กระทำโดยผู้ผลิตที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อโฆษณาให้กับผู้บริโภคได้ทราบถึงตราสินค้า เครื่องหมายการค้า
หรือคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ เป็นการโฆษณาที่ทำผ่านสื่อระดับชาติต่างๆ


-การโฆษณาค้าปลีก Retail Advertising or Local Advertising เป็นการโฆษณาของร้านค้าต่างๆที่มุ่งสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับหรือเข้าใจข่าวสารที่ให้


-การโฆษณาการค้า Trade Advertising เป็นการโฆษณาของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ทำการโฆษณาไปยังพ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้าเหล่านั้นซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่ง


-การโฆษณาสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Advertising เป็นการโฆษณาสินค้าไปยังกลุ่มผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นำสินค้านั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้า เพื่อนำไปขายต่ออีกทีหนึ่ง


-การโฆษณาสู่กลุ่มอาชีพเฉพาะ Professional Advertising เป็นการโฆษณาไปยังบุคคลที่มีวิชาชีพทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ


-การโฆษณาสถาบัน Institutional Advertising เป็นการโฆษณาที่กระทำโดยองค์การใดองค์การหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการให้เกิดขึ้นในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง


-การโฆษณาที่หวังผลโดยตรง Direct – Action Advertising เป็นการโฆษณาที่มุ่งเน้นการขายโดยตรง มักจะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆอย่างชัดเจน เป็นการชักจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง


รับถ่ายโฆษณา : การวางแผนการโฆษณา คลิ๊กที่นี่ http://www.trisacademy.com/service/

3
งานพิเศษ รายได้เสริม / (Counseling) คืออะไร?
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2018, 07:45:33 PM »
การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือ (Helping Process) ให้บุคคลได้สำรวจตนเอง (Self-exploration) จนเกิดความเข้าใจตนเอง (Better understanding) และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม (Appropriate Action) เพื่อการแก้ปัญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth)

การให้คำปรึกษาถือว่าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือบุคคลให้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีการหนึ่งก็ การให้คำปรึกษาเป็นศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางตะวันตก ถือว่าเป็นวิชาชีพแห่งการช่วยเหลือ (Professional Helping ) ต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่าผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพในด้านการช่วยเหลือ (Professional Skills) มาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self – Developing Skills) เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุและมีแนวทางแก้ไขเสมอ

2. ผู้มาขอรับบริการหรือขอความช่วยเหลือ (Client) ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหา มีความคับข้องใจและความไม่สบายใจต่างๆ ที่ยังไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกดังกล่าวได้ จึงมีความต้องการที่จะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

(Counseling) คืออะไร? คลิ๊กที่นี่ http://www.tris.co.th/service/

4
เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้คุณแบ่งจ่ายสบายๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติของ UOB I-Cash
อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท*
ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 - 60 เดือน
อนุมัติภายใน 3 วัน
ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่บริษัท
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)
3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ธรุกิจส่วนตัว
1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

I-Cash Personal Loan สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช คลิ๊กที่นี่ https://ereport.uob.co.th/UOBWebFrontService/OnlineApp/CardReg/OnlineApp1.jsp?cid=lns_all_@checkraka@

5
กระแสสังคมสมัยนี้อย่างไรก็ต้องขาวไว้ก่อน จึงทำให้สาวๆต้องสรรหาสารพัดวิธีมาบำรุงผิวให้ผิว กระจ่างใสดูดีมีออร่า สุขภาพดี ส่วนสาวผิวคล้ำบางคนที่อยากมีผิวกระจ่างใสแบบนั้นบ้าง จึงยอมเข้าคอร์สทำผิว ยิงเลเซอร์จนกระเป๋าสตางค์ฉีก ผิวก็ไม่ใสสักที

วิตามินซีทำให้ผิวขาวจริงหรอ?
วิตามินซี ดูเหมือนจะเป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของสาวๆ ที่อยากมีผิวที่ดูมีออร่า ยิ่งเรื่องความขาวใสของผิวแล้วล่ะก็ สายเฮลท์ตี้คงไม่พลาดแน่นอนค่ะ ซึ่งวิตามินซีมีสาร Antioxidant ที่สามารถเข้าไปช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น ช่วยลดการเกิดขึ้นของเม็ดสีเมลานิน แก้ปัญหาจุดด่างดำ เมื่อกินไปนานๆ เข้า ก็ทำให้ผิวดูขาวมากขึ้นกว่าผิวเดิมและยังช่วยลดจุดด่างดำ จึงทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีมากขึ้น ส่วนความใสของผิวหน้าหลังจากที่กินวิตามินซี ก็มีส่วนที่ช่วยทำให้ใสขึ้นได้เช่นเดียวกัน เพราะวิตามินซีช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่น และผิวดูเรียบเนียนเป็นสีเดียวกัน แต่การทานอาหารเสริมเป็นเพียงตัวช่วยอย่างหนึ่งเท่านั้น แค่วิตามินซีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ

หากพูดเรื่องความขาวใสแล้วล่ะก็การเลือกทานวิตามินซี เป็นอีกวิธีบำรุงผิวยอดนิยมและเป็นอันดับต้นๆที่สาวหลายคนนึกถึง วิตามินซี เป็นหนึ่งในวิตามินที่ร่างกายมีความต้องการสูง เนื่องจากมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน ต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงผิวพรรณได้อย่างดี ดังนั้นเราจึงต้องเสริมวิตามินซีให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ โดยปกติร่างกายของเราจะสามารถรับวิตามินซีได้วันละไม่เกิน 1,000 mg. หรือครั้งละ 500 mg. /ครั้ง หากร่างกายได้รับวิตามินซีในปริมาณที่มากเกิน ร่างกายจะขับวิตามินซีออกมาทางปัสสาวะ ซึ่งเราสามารถหาวิตามินซีได้จากพืชผักผลไม้ทั่วไปเช่น ส้ม แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ สับปะรด และยังมีวิตามินซีที่อยู่ในรูปของอาหารเสริมค่ะ

สาวๆ ต้องให้ความสนใจปัจจัยภายนอก ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงแสงแดด การทำงานกลางแจ้ง หรือเลี่ยงการปล่อยให้ผิวสัมผัสกับแสงแดดและความร้อนโดยตรงเป็นเวลานาน

อยากสวยไว ๆ ทำเลเซอร์ดีไหม….
การทำเลเซอร์เพื่อกระตุ้นให้ผิวขาวใสขึ้น เพราะเป็นวิธีที่ทำให้ได้เห็นผลไวและใช้เวลาไม่นาน ซึ่งวิธีนี้อาจเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีที่นำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง และเสี่ยงผลข้างเคียงแถมยังต้องเสียเงินแพงอีกด้วย และในการทำเลเซอร์บนผิวหนังเราต้องคอยดูแลผิวหลังการทำเลเซอร์อย่างถูกวิธี เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำเลเซอร์ผิวหนังออกมาดีโดยเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

เลเซอร์ผิวหนัง
คุณสาวๆ ทราบหรือไม่ว่าการรักษาหรือปรับสภาพผิวโดยการใช้แสงเลเซอร์เป็นการใช้พลังงานจากแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ ส่งไปยังเซลล์เป้าหมายบนผิวหนังที่ดูดซับพลังงานแสงได้ดี ทำให้เกิดการทำลายเซลล์เป้าหมายนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การลบริ้วรอย จุดด่างดำ หรือแก้ปัญหารูขุมขนกว้าง แต่ยังรวมไปถึงการรักษาภาวะบางอย่างได้ด้วย เช่น เนื้องอกผิวหนังเล็กๆ น้อยๆ หูด กระเนื้อ อีกด้วยค่ะ

เคล็ดลับผิวขาวใสเวอร์ ไม่ต้องง้อเลเซอร์ คลิ๊กที่นี่ https://www.beautysanta.com/ขาวใสวุฒิศักดิ์/

6
ในสมัยนี้นั้น เกมออนไลน์ แนว MOBA (Multiplayer Mobile Battle Arena) ถือว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเล่นได้ตลอดเวลา เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตที่แรงพอก็เล่นได้แล้วค่ะ

ถ้าพูดถึงฝั่งอเมริกาหรือยุโรป คุณจะนึกถึงเกม Vainglory แต่สำหรับในประเทศไทยคงหนีไม่พ้นเกม ROV ที่กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ พูดง่ายๆ ก็เหมือนเกม DOTA บนมือถือนั่นเอง เกมนี้มีผู้เล่นเยอะมาก แต่คนที่เล่นเก่งๆ และเล่นเป็นจริง ๆ นั้นยังถือว่าน้อยมาก วันนี้ Potatotechs มีเทคนิคและเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ของเกม ROV มาแนะนำสำหรับทั้งมือใหม่และมือเก่านะคะ เป็นเทคนิคโดยรวมคร่าวๆ สามารถนำไปปรับประยุกต์ และใช้เล่นได้กับทุกตัวฮีโร่ค่ะ

1.อินเทอร์เน็ตต้องแรงพอ

ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากที่สุดเลยค่ะ เพราะถ้าอินเทอร์เน็ตคุณอืดหรือไม่แรงพอ เมื่อเข้าเกมไปแล้วก็จะเกิดการ Lag ในเกม ซึ่งไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จะเสียประโยชน์ แต่เพื่อนร่วมทีมของคุณก็จะแย่ไปด้วย หากคุณอยู่ข้างนอกแล้วใช้อินเทอร์เน็ต 4G ที่คุณคิดว่าเร็วแล้ว แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่สามารถสู้ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านแบบ Wi-Fi ได้อยู่ดี ยิ่งอินเทอร์เน็ตแรงเท่าไรก็จะเพิ่มโอกาสให้คุณได้ Kill และถูก Kill น้อยลงนะคะ

2.อย่าเลิกเล่นกลางคัน

เนื่องจากเกมออนไลน์นี้ได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อเข้าไปเล่นแล้วเจอคนที่เก่งกว่า โดน Kill หลายรอบเข้า ก็เกิดอาการยอมแพ้ และหยุดเล่นไปกลางคัน ส่วนใหญ่ก็จะเลิกไปตอน Level 7-8 ซึ่งจริงๆ แล้วนั้น กว่าแต่ละตัวฮีโร่จะได้ Skill ขั้นเทพนั้นต้องรอถึง Level 12 ขึ้นไปค่ะ เพราะฉะนั้น คุณยังมีโอกาสสู้ได้ แต่ถ้าหากถอดใจเลิกเล่นไป ยังไงทีมก็แพ้แน่นอนค่ะ

3.พยายามเก็บทองให้ได้เยอะๆ

ในเกมนี้ ทองก็คือ เงินที่คุณไว้ใช้ซื้อไอเทมต่างๆ เพื่อมาสู้กับอีกฝ่ายได้ค่ะ พยายามฟาร์มเยอะๆ ฆ่าดีมอนในป่าและครีป เพื่อเก็บทอง พอคุณได้ไอเทมโหดๆ แล้วทีนี้ก็จะไล่ฆ่าอีกฝ่ายได้แล้วค่ะ

4.ไม่จำเป็นต้องเล่นฮีโร่ที่เก่งที่สุดเสมอไป

หลายคนจะชอบเลือกแต่ตัวฮีโร่เก่งๆ เพื่อจะได้เก็บ Kill อย่าง Butterfly Murad แต่จริงๆ แล้ว ไม่สำคัญเลยนะคะ เล่นฮีโร่ตัวไหนก็สามารถได้ MVP ถ้าคุณเล่นตัวไหนเป็นแล้ว หรือเล่นเก่งก็ฆ่าได้ทุกตาค่ะ ถึงแม้จะเป็น Tank ก็สามารถเก็บ Kill ได้เช่นเดียวกัน

5.พยายามอย่าลุยหนักตั้งแต่เริ่ม

ส่วนใหญ่พวก Noob หรือหัดเล่นใหม่ๆ จะชอบแนวห้าวๆ ลุยเดี่ยว ไล่ฆ่าตั้งแต่แรกเริ่ม เจอหน้ากันปุ๊บก็จะซัดกันอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้ว ตอนแรกรีบฟาร์มทองให้ได้เยอะๆ อย่าให้โดนฆ่า ควรรอให้ถึง Level 4 ก่อนนะคะ ถึงค่อยเริ่มเก็บ Kill เพราะถึงตอนนั้นจะได้ Skill ครบทั้ง 3 แบบแล้วถึงจะพร้อมลุยค่ะ

6.อย่าโดนฆ่าบ่อย

ข้อสำคัญเลยคือ อย่าโดนฆ่าบ่อย อย่ากลับบ้านบ่อย เพราะการอยู่ในสนามนานๆ จะทำให้ได้ Level มากขึ้นเร็วค่ะ การวิ่งกลับบ้านหรือวาร์ปกลับก็จะทำให้เสียเวลา โดยเฉพาะถ้าตายก็จะยิ่งเสียเวลาในการเก็บ Level มากขึ้นอีกค่ะ

เทคนิคการเล่นเกมออนไลน์ ROV อย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่ คลิ๊กที่นี่ https://www.potatotechs.com/เกมออนไลน์/

7
วันนี้จะมาแนะแนวทางการดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องครัวต่างๆ และอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในครัวกัน

1. สำหรับการใช้งานปกติ สามารถใช้น้ำยาล้างจานกับฟองน้ำนุ่มล้างและเช็ดให้แห้งทันที ไม่ควรใช้ฝอยแข็งขัด เพราะจะทำให้ผิวสแตนเลสเป็นรอย

2.หากเกิดคราบดำ หรือเศษอาหารติดแน่นให้ใช้ผงขัดสแตนเลสแบบครีมหรือแบบน้ำ ขัดเบา ๆ ตามคำแนะนำ แล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติ

3. หากใช้สแตนเลสบรรจุอาหาร หรือน้ำ ควรทำความสะอาดภาชนะทุกสัปดาห์ แล้วเช็ดให้แห้งเพื่อลดการเกิดสนิม และ ไม่ควรบรรจุกรดเข้มข้นทุกชนิด เช่น กะปิ, สารส้ม ทิ้งไว้นาน ๆ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

วิธีเก็บรักษามีดให้ใช้ได้นาน

อย่าแช่มีดไว้ในอ่างน้ำนานๆ จะทำให้ด้ามเสียเร็ว เมื่อใช้แล้วต้องล้างทันที ล้างแล้วควรเช็ดให้แห้ง ควรเก็บไว้ในที่เสียบข้างฝา เพื่อไม่ให้คมกระทบกัน และเพื่อตากให้ด้ามแห้ง ไม้จะไม่ยุ่ย

วิธีการเก็บรักษาเขียงไม่ให้ขึ้นรา

หลังจากที่เราใช้เขียงในการหั่นผักหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ให้เราล้างเขียงให้สะอาด ขูดเอาสิ่งสกปรกออก จากนั้นก็นำเกลือมาทาให้ทั่วเขียงตากแดดเอาไว้ให้แห้งสักนิดแล้วนำเข้ามาเก็บในร่มไม่ให้โดนฝน แค่นี้เราก็มีเขียงไว้ใช้นานๆแล้วค่ะไม่ต้องเปลืองตังค์ชื้อเขียงใหม่บ่อยๆค่ะ เพื่อนรู้แล้วก็อย่าลืมไปลองทำกันนะคะ

วิธีขจัดคราบน้ำมันมีดังนี้

ในน้ำต้มหมี่จะมีด่างมาก ให้ใช้ผ้าจุ่มน้ำต้มเส้น, เนยถั่ว แระนำมาเช็ดเตาอบ เตาแก๊ส และเครื่องครัวอื่นๆ จะทำให้เครื่องครัวต่างๆ สะอาดเงางามเหมือเดิม

การดูแลเครื่องครัวและอุปกรณ์ คลิ๊กที่นี่ https://www.parpaikin.com/เครื่องครัว/

8
ปัญหาไฟรั่ว ไฟช็อต ภายในบ้านมักเกิดจากสายไฟฟ้าชำรุด การวางระบบไฟฟ้าไม่ดี ไม่มีฉนวนป้องกันไฟ หรือไม่ติดตั้งสายดิน ซึ่งอาจทำให้คนในบ้านได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของโลก ถึงแม้มันจะช่วยทำประโยชน์ได้มากมาย แต่ก็แฝงภัยอันตรายด้วยเช่นกัน เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวคือ การเดินระบบไฟภายในบ้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตเราล้วนๆ เราจะต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินของเรา

ปัญหาของสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าปกติจะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-8 ปี หากพบว่าฉนวนที่หุ้มสายไฟเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือเริ่มกรอบแตก ควรเปลี่ยนสายไฟใหม่ทันที เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ อีกทั้งควรเดินสายไฟฟ้าแบบในท่อร้อยสายไฟ เพื่อป้องกันฉนวนที่หุ้มสายไฟไม่ให้ขีดข่วนชำรุด โดยเฉพาะสายไฟที่อยู่บริเวณนอกบ้าน เช่น ไฟรั้ว สนาม สายไฟส่วนใหญ่จะไม่มีท่อหุ้ม เมื่อโดนแดดโดนฝนนานๆ ก็จะรั่ว เป็นอันตราย ดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ

วิธีเดินระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย

1. การต่อสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้ามักมีส่วนประกอบที่ทำจากโลหะ เมื่อมีการชำรุดจะทำให้เกิดไฟรั่วได้ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอย่างมาก การต่อสายดินโดยใช้สายไฟฟ้าต่อกับโครงสร้างส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นลงดิน ก็เพื่อเป็นทางให้กระแสไฟฟ้าที่อาจจะรั่วไหลออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นไหลลงสู่ดิน โดยผ่านทางสายดินที่ได้ต่อไว้ แทนที่จะไหลผ่านตัวผู้ใช้งานหรือผู้ที่ไปสัมผัส

2. การใช้ฉนวนป้องกันไฟฟ้า

ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ชำรุดฉีกขาดได้ง่าย ไม่ว่าการดึง กระชาก หรือวางสิ่งของทับสายไฟ ก็เป็นสาเหตุของการชำรุดได้ทั้งนั้น นอกจากนี้การต่อสายไฟฟ้าใช้งานชั่วคราวที่มักจะใช้ตะปูตอกกดทับไว้ ก็สามารถทำให้ฉนวนชำรุด กลายเป็นสายเปลือยไปจุดต่อต่างๆ ที่ต่อไว้โดยพันฉนวนป้องกัน ซึ่งจะกลายเป็นจุดอันตราย จึงควรหมั่นตรวจสภาพฉนวนของสายไฟฟ้า หรือสายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อหารอยแตกปริหรือฉีกขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงขั้วต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ขั้วหลอด ปลั๊ก ถ้าพบว่ามีการชำรุดอย่าปล่อยทิ้งไว้ ควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที

เดินระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย คลิ๊กที่นี่ https://www.gurubaan.com/บ้าน/

9
ปลากัด ชื่อนี้เราคงคุ้นเคยและได้ยินมากันตั้งแต่ยังเด็ก แล้วรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วปลากัดนั้นมีกี่ชนิด หรือกี่สายพันธุ์กันนะ วันนี้น้องแมวสีเทาจึงขอพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับสายพันธุ์ปลากัดให้มากขึ้นกันค่ะ

ปลากัดถือว่าเป็น ปลาสวยงาม ของไทยที่มีชื่อเสียงทำให้ผู้คนรู้จักไปทั่วโลก ทั้งในเมืองไทยและต่างชาติต่างให้ความสนใจในด้านของความสวยงาม การกีฬา และการสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตร หรือผู้ที่ชื่นชอบ มูลค่าซื้อขายภายในประเทศแต่ละปีประมาณ 5-10 ล้านบาท วันนี้น้องแมวสีเทาจึงจะขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับสายพันธุ์ปลากัดแสนสวยกันค่ะ

⦁ ปลากัดลูกป่า/ปลากัดทุ่ง

เป็นปลากัดที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ มีลักษณะลำตัวที่เล็ก บอบบาง ครีบและหางค่อนข้างสั้นกว่าสายพันธุ์อื่น มีสีน้ำตาลขุ่นหรือเทาแกมเขียว ไม่ทนทานในการกัดเท่ากับปลากัดลูกหม้อ โดยเวลากัดกันจะใช้เวลาน้อยมาก

⦁ ปลากัดลูกหม้อ/ปลากัดไทย/ปลากัดครีบสั้น

ปลากัดสายพันธุ์นี้พัฒนามาจากการเพาะเลี้ยง และการคัดสายพันธุ์มาหลายชั่วอายุ เพื่อการกัดต่อสู้โดยเฉพาะ มีรูปร่างลำตัวที่โตกว่าปลากัดลูกทุ่ง และปลากัดลูกผสม มีลักษณะปากใหญ่ ว่ายน้ำปราดเปรียว สีสันสวยงามหลากสี เช่น สีแดงเข้ม น้ำเงินเข้ม น้ำตาลเข้ม หรือสีผสมระหว่างสีต่างๆ ปลาชนิดนี้กัดได้ทรหดยิ่งกว่าชนิดอื่น ใช้เวลาในการกัดนาน จึงนิยมเลี้ยงมากกว่าปลากัดลูกทุ่ง และปลากัดลูกผสม โดยแบ่งประเภทของปลากัดลูกหม้อตามรูปร่างของร่างกาย ได้แก่

– ปลากัดลูกหม้อทรงปลาช่อน มีลักษณะลำตัวยาว ทรงกระบอก คล้ายปลาช่อน มีหน้าสั้น ช่วงหัวยาวและโคนหางใหญ่ ถือเป็นปลาที่มีลีลาการต่อสู้ที่ดุดัน และมีพละกำลังมาก

– ปลากัดลูกหม้อทรงปลาหม้อ มีลักษณะลำตัวสั้น หนา ลำตัวกว้างหนาเมื่อมองจากทางด้านข้างและด้านบน ลักษณะลำตัวคล้ายกับปลาหมอไทย เป็นปลาที่ทรหด และว่องไวในการกัด

– ปลากัดลูกหม้อทรงปลากราย มีลักษณะหน้างอนขึ้น ลำตัวสั้นแบน เป็นปลาที่คล่องแคล่ว และว่องไวในการกัด

⦁ ปลากัดลูกผสม (พันธุ์สังกะสี หรือ พันธุ์ลูกตะกั่ว)

เป็นลูกปลาที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลากัดลูกหม้อกับปลากัดลูกทุ่ง โดยอาจผสมระหว่างพ่อที่เป็นปลาลูกหม้อ และแม่ที่เป็นปลาลูกทุ่ง หรือพ่อเป็นปลาลูกทุ่ง แม่เป็นปลาลูกหม้อ สามารถผสมได้ทั้งสองแบบ ผู้เพาะต้องการให้ปลาลูกผสมที่ได้มีลักษณะปากคม กัดคล่องแคล่วว่องไวแบบปลาลูกทุ่ง และมีความอดทนแบบปลาลูกหม้อ โดยพยายามคัดปลาที่มีลักษณะลำตัวเป็นปลาลูกทุ่ง เพราะเมื่อนำไปกัดกับปลาลูกทุ่งแท้ๆ ปลาลูกผสมนี้จะกัดทนกว่าปลาลูกทุ่งค่ะ

มาดูสายพันธุ์ปลากัด ปลาสวยงามกันเถอะ คลิ๊กที่นี่ https://www.petcitiz.info/ปลาสวยงาม/

10
สิ่งต่างๆ ที่อาจกีดกั้นการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกิจกรรม โครงการที่เรากำลังทำเป็นประจำ ซึ่งเรียกว่า Operational Risk อาจเป็นความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) ทางด้านการแข่งขัน (Competitive) ทั้งหมดอยู่ที่ว่า อะไรเป็นเป้าหมาย อะไรเป็นวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ และหากจะดูเรื่องของความเสี่ยงจะดูที่เรื่องปัญหาและอุปสรรคว่าคืออะไร หรือจะดูว่าอะไรคือ “ตัวขัดขวาง” ความสำเร็จ

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด หรือ ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

ดังนั้น ความเสี่ยงจึงถูกวัดได้ด้วยผลกระทบที่ได้รับ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้การตัดสินใจโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ต่าง ๆ จะช่วยให้มีความมั่นใจในผลสำเร็จว่าจะสามารถจัดความเสี่ยงได้ และจะทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การดำเนินการตามโครงการก็อาจเกิดความเสี่ยงได้อีก และอาจเกิดผลกระทบกับความสำเร็จของโครงการได้

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงครอบคลุม ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านกำหนดการ และความเสี่ยงด้านเทคนิค หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในวางแผนปฏิบัติการแก้ไข ติดตามประเมินผล ผลเสียหายอย่างร้ายแรงย่อมเกิดขึ้นกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้

เมื่อความเสี่ยงสามารถถูกวัดด้วยผลกระทบที่ได้รับและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่มากระทบ จึงอาจจำแนกปัจจัยเสี่ยงที่ต้องการวัด ตามด้านต่างๆ ของผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ ด้านกลยุทธ (S: Strategic ) ดานการปฏิบัติงาน (O : Operation ) ดานนโยบาย (P : Policy) ดานการเงิน (F : Financial) และ ดานเหตุการณภายนอก (E : Event )

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คลิ๊กที่นี่ http://www.tris.co.th/service/

11
บทความนี้จะมาแนะนำและกล่าวถึงการใช้บัตรเครดิตนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังจะทำบัตรเครดิตและในอันดับแรกจะกล่าวถึง ข้อดี และ ข้อเสียของการใช้บัตรเครดิต

ข้อดี คือ เป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้

ซึ่งในการทำบัตรเครดิตนั้นมีข้อดีคือ เราได้นำเงินที่เรานั้นไม่มีมาใช้ก่อนได้ เหมือนกับเป็นการยืมเงินของเราในอนาคตมาใช้ในเวลาปัจจุบันครับ และเราก็ต้องใช้จ่ายคืนในวันที่ทางธนาคารเรียกเก็บเงินของเราครับ ทำให้เราสะดวกสบายในการใช้จ่ายต่างๆทั้งการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เช่น การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา หรือเราจะได้สะดวกสบายในการใช้จ่ายได้อย่าง่าย เช่น การใช้จ่ายในการซื้อของหรือช็อปปิ้งซื้อของต่างๆที่เราอยากได้ครับ ซึ่งเรานั้นจะนำเงินจากอนาคตของเรามาใช้ก่อนแล้วค่อยใช้จ่ายหนี้คืนให้บัตรเครดิตทีหลังครับ

ข้อเสีย คือ หนี้สิน ความเครียด

ซึ่งแน่นอนเลยครับ เมื่อเรานั้นทำบัตรเครดิตมาแล้วก็จะมีหนี้สินเป็นธรรมดาครับ และหนี้สินนั้นจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของเราเอง เพราะเมื่อเราได้ยืมเงินของอนาคตมาใช้แล้วเราก็ต้องใช้คืนครับ แต่ในกรณีที่เรานั้นได้รูดบัตรเครดิตใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีการวางแผนการใช้เงินของเรา ก็จะทำให้เป็นหนี้สินติดตัวตามมา เพราะฉะนั้นการทำบัตรเครดิตนั้นก็ควรคิดพิจารณาดีๆ และวางแผนทางการเงินของเราด้วย นั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้บัตรเครดิตเลยล่ะ ทางที่ดีนั้น เราควรมีวินัยในการใช้เงินครับ เพราะเมื่อเราใช้อย่างไม่คิด ก็จะนำพาหนี้สินมาให้ และถ้าเรานั้นเป็นหนี้มากและไม่มีการใช้จ่ายคืนทางธนาคาร หรือผิดนัดที่ทางธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้นั้นได้นัดให้เราชำระ และถ้าผิดนัดเรื่อยๆก็จะทำให้เราถูกธนาคารฟ้องและสามารถดำเนินคดีถึงขั้นยึดทรัพย์ได้เราเลยก็เป็นได้นะครับ และจะทำให้เราเกิดความเครียดตามมาจนไม่เป็นอันกินอันนอน หรือ ไม่มีอารมณ์ในการทำงานจนเสียงานเสียการไปเลยก็ได้ครับ

เทคนิคการใช้บัตรเครดิต

⒈ ใช้บัตรเครดิตเมื่อจำเป็น การใช้บัตรเครดิตนั้นต้องคำนึงถึงความจำเป็นเป็นหลักด้วย เพราะถ้าเราใช้โดยไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยจะทำให้เป็นหนี้ได้อย่างง่ายเลยล่ะครับ เรานั้นต้องมีวินัยพอในการใช้บัตรเครดิต เมื่อเราตัดสินใจทำบัตรเครดิตไว้แล้ว เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตามมาด้วย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามเรามาในภายหลัง

สินเชื่อบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต : รู้เทคนิคใช้บัตรเครดิตก่อนทำ คลิ๊กที่นี่ http://www.checkraka.com/price/personal-loan-1-216/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95-Citibank-Ready-Credit-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C-Citibank-1411946/

12
7 วิธีทำให้รูขุมขนเล็กลง ทำแล้วหน้าเรียบเนียนขึ้นเหมือนผิวดีมาตั้งแต่เกิด เตรียมโบกมือลาบ่อน้ำมันกว้างใหญ่บนผิวหน้าทั้งหลายได้เลยจ้ะ !

นอกจากปัญหาสิวหรือริ้วรอยที่คอยกวนใจสาว ๆ แบบขั้นสุดแล้ว ก็ยังมีปัญหารูขุมขนกว้างนี่แหละ ที่พอเจอแล้วก็ปวดหัวตุ๊บ ๆ เพราะมันแก้ไขได้ยากจริง ๆ ซึ่งกระปุกดอทคอมขอบอกเลยว่าในโลกนี้ไม่มียาอะไรทาให้รูขุมขนหายไปได้ มีแต่ก็แค่ทำให้กระชับหดตัวลง ด้วย 7 วิธีนี้ที่สาว ๆ ควรลองเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากสาวรูขุมขนกว้างคนไหนลองทำแล้วละก็ รับรองว่าจากผิวแย่จะกลายเป็นผิวสวย ประหนึ่งเกิดมาก็ผิวดีเลยอะไรแบบนี้ …

ล้างหน้าให้สะอาด

รู้หรือไม่ว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รูขุมขนใหญ่กว้าง ก็เป็นเพราะสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในรูขุมขนน่ะสิ พอรู้แบบนี้แล้วสาว ๆ ก็ต้องใส่ใจในการล้างหน้ากันให้มากขึ้น โดยก่อนนอนทุกคืนให้ล้างเครื่องสำอางให้เกลี้ยงด้วยคลีนเซอร์ แล้วค่อยตามด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต่าง ๆ ต่อจนสะอาด และบอกเลยว่าอย่าแต่งหน้านอนเป็นอันขาดเลยนะคะ

บำรุงด้วยมอยส์เจอไรเซอร์

หากคุณเป็นสาวหน้ามันรูขุมขนกว้าง ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้มอยส์เจอไรเซอร์นะคะ เพราะการปล่อยให้หน้าแห้งขาดน้ำ ผิวก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามากขึ้น ซึ่งน้ำมันเหล่านี้ก็สามารถเข้าไปอุดตันรูขุมขนและทำให้รูขุมขนกว้างได้ ฉะนั้นล้างหน้าสะอาดแล้วตามด้วยทามอยส์เจอไรเซอร์ด่วน ๆ เลยค่ะ

กินวิตามินซี

ถ้าไม่อยากเป็นสาวรูขุมขนกว้างอย่างกับบ่อน้ำมันละก็ การกินวิตามินซีนี่แหละเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย เพราะวิตามินซีจะช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนและความยืดหยุ่น ซึ่งคุณอาจจะหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ผสมวิตามินซี หรือจะเลือกกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง หรือถ้าไม่สะดวกก็อาจจะเลือกกินวิตามินซีแบบเม็ดก็ได้นะคะ

สครับผิว

การทำความสะอาดรูขุมขนที่ดีกว่าการล้างหน้าธรรมดา ก็ต้องเป็นการสครับหรือการขัดผิวนี่แหละค่ะ โดยควรสครับผิวบ้าง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จะได้ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างในรูขุมขน รวมทั้งจะช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิว ซึ่งมันอาจจะเข้าไปอุดตันรูขุมขนได้ออกไป งานนี้แหละผิวสวยใสไม่หมอง แถมรูขุมขนยังเล็กลงด้วย

บ๊ายบายบ่อน้ำมันกว้างใหญ่บนผิวหน้า ด้วย 7 วิธีที่ทำให้รูขุมขนกว้าง..เล็กลง ! คลิ๊กที่นี่ https://www.beautysanta.com/รูขุมขนกว้างวุฒิศักดิ์/

13
ปัจจุบันเรามีทางเลือกในการชมภาพยนตร์แบบถูกลิขสิทธิ์กันมากขึ้น ทั้งจากธุรกิจบริการดูหนังออนไลน์ที่เข้ามา หรือจะเป็นการซื้อภาพยนตร์เพื่อดูผ่านอินเตอร์เน็ตก็ตาม ทำให้เกิดคำถามว่าบริการพวกนี้จะเข้ามาแทนที่โรงหนังได้ไหม? เราจึงได้ลองลิสต์ข้อดีของการดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่หาไม่ได้จากการดูแบบออนไลน์มาได้ดังนี้

1. ได้ดูหนังเข้าใหม่

ในประเทศไทยการจะได้ดูหนังใหม่ก่อนใครแบบไม่ต้องกลัวโดนสปอยล์ วิธีการก็คือต้องไปดูในโรงตั้งแต่วันแรกๆ เนี่ยแหละ เราอาจเห็นจากเพจหนังที่รีวิวออกมา 10/10 แล้วก็รู้สึกว่า ‘ไม่ได้การแล้ว ต้องรีบไปดูซะบ้าง’ แล้วตกเย็นเราก็จองตั๋วไปดูได้สบายใจ

เพราะสำหรับหนังบางเรื่องกระแสก็ออกมาดีจนคิดว่าอย่าไปรอออกแผ่นเลย รีบไปดูในโรงซะดีกว่าจะได้คุยกับเพื่อนๆ รู้เรื่อง อย่างเช่นหนังเรื่อง ‘พี่มาก..พระโขนง’ ที่ทุกครอบครัวต้องพากันไปดู หรือจะวัยรุ่นขึ้นมาอีกก็กระแสการโกงข้อสอบของ ‘ฉลาดเกมส์โกง’ ที่ขนาดไปฉายที่จีนยังทำรายได้สุงสุดอันดับ 6 ของโลก

2. ประสบการณ์ที่ต้องดูในโรงเท่านั้น

หลายปีก่อนมีกระแสการดูหนังแบบ 3D เกิดขึ้นในบ้านเรา มาวันนี้ก็มีระบบที่นั่งแบบอื่นๆ ตามมาอีกไม่มากมายไม่ว่าจะเป็นการชมแบบ 4 มิติสุดสมจริงด้วย 15 เอฟเฟคต์ในโรง MX4D หรือการดูด้วยระบบอย่าง Dolby Atmos ก็ตาม รวมถึงที่นั่งเองก็ออกแบบมาให้คนดูได้ประสบการณ์ดูหนังแบบใหม่ๆ เดี๋ยวนี้จะเลือกนั่งที่นั่งแบบโซฟาอย่างเดียวอาจเก่าไปแล้ว เพราะยุคนี้เรามีถึงเก้าอี้ที่ปรับเอนนอนเป็น 180 องศาก็ยังได้ ผ้าห่มและหมอนก็จัดมาให้พร้อม รวมถึงใครอยากได้ประสบการณ์แบบเฟิร์สคลาสยิ่งกว่านั้น ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์บางแห่งก็ยังมีอาหารให้ทานด้วย ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ป็อปคอร์น หรือน้ำอัดลมเท่านั้น

3. ดูหนังบนจอใหญ่ ระบบเสียงคุณภาพ

หนังบางเรื่อง เราไม่ได้อยากดูแค่พระเอกนางเอก การดำเนินเรื่อง หรือการกำกับ แต่เราอยากดูไปถึงรายละเอียดต่างๆ ในภาพที่ถ่ายออกมา อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ ที่เฟ้นหามาจนหนังสมบูรณ์แบบ หรือเพลงประกอบที่สร้างบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของหนังที่ผู้สร้างต้องการให้เรารู้สึก

7 ข้อดีของการดูหนังใหม่ๆในโรงภาพยนตร์ ที่ให้ประสบการณ์ต่างจากการดูแบบอื่น คลิ๊กที่นี่ https://www.potatotechs.com/ดูหนัง/

14
คุณสาว ๆ ที่กำลังไดเอตหรือลดความอ้วน ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้น้ำหนักลดลงได้อย่างรวดเร็วนะจ๊ะ เพราะสิ่งสำคัญที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือการควบคุมอาหารไปพร้อม ๆ กัน

ซึ่งเรื่องนี้คุณสาว ๆ อาจจะรู้กันอยู่แล้ว และก็เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะกำลังมองหาสูตรอาหารสำหรับลดความอ้วนกันอยู่แน่ ๆ ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมก็มีสูตรอาหารจากคุณ 2063488 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอมมาฝากสาว ๆ ให้ลองทำตามดูกันค่ะ ซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยอ้วนเอามาก ๆ และเคยเพิ่งยาลดความอ้วนจนเกือบจะทำให้ชีวิตพังมาแล้วด้วยซ้ำ แถมพอเลิกกินยาก็ทำให้น้ำหนักโยโย่พุ่งขึ้นไปอีก แต่ด้วยความที่อยากจะผอม เธอเลยมองหาวิธีการลดความอ้วนที่เหมาะกับเธอ นั่นก็คือการรับประทานอาหารสูตรสำหรับลดน้ำหนักที่เธอคิดค้นขึ้นเองโดยเฉพาะ ซึ่งก็ได้ผลอย่างมาก เพราะมันสามารถทำให้น้ำหนักของเธอลดลงไปได้ถึง 10 กิโลกรัมเลยทีเดียว แถมยังทำให้รูปร่างของเธอดูดีมากขึ้นอีกซะด้วย

นั่นแน่ ! เห็นแบบนี้แล้วคุณสาว ๆ คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสูตรอาหารลดความอ้วนที่เธอคนนี้กินแล้วได้ผลทำให้น้ำหนักลดลงไปได้กว่า 10 กิโลกรัมนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าอยากรู้ อยากผอม… ก็ตามมาดูกันเลยจ้า

ย้อนอดีต

อาหารลดความอ้วน

ขอย้อนก่อนนะคะ ตอนนี้ดิฉันนั้นทำงานแล้วคะ เมื่อก่อนจัดว่าผอมมาก กินเท่าไรก็ไม่อ้วน พอเรียนจบ เข้าสู่วัยทำงานน้ำหนักมันมาจากไหนเนี่ย เพิ่มเอาเพิ่มเอา จริง ๆ นะ คนที่เคยผอม จนหลงระเริงว่ากินเท่าไรก็ไม่อ้วน ระวังไว้เลยค่ะ มันจะเข้ามาสิงตัวคุณแบบไม่รู้ตัว อิอิ

จนหันมากินยาลดความอ้วนหลายยี่ห้อ มาเจอยี่ห้อหนึ่ง มันสุดยอดมาก ๆๆๆๆ เน้นโฆษณา กระชากไขมัน กระชากจริง ๆ ค่ะ มันลดจริง ๆ ค่ะ แต่ทำเอาดิฉันเกือบโดนไล่ออกจากงาน เพราะทำให้บริษัทเกือบเสียลูกค้า เป็นเพราะเราเบลอ มึน ความรู้สึกตัวจะลอย ๆ คิดช้า ที่สำคัญปากเหม็นมาก ๆ จนมีคนแซว แรก ๆ ดิฉันก็คิดว่า แหม ๆ มาหยอกกันปกติ นานไปมารู้ว่าเหม็นจริง เสียเซลฟ์ไปเลยช่วงหนึ่ง ก็เลิกกิน น้ำหนักก็กลับมาแบบเดิม ไวเหมือนสูบลม เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำ งามไส้ไหมล่ะคะ เสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพ แล้วยังโยโย่ เอาน้ำหนักมาเพิ่มให้ฉันอีก อยากจะบ้าตาย !!!

นี่เลยค่ะ หุ่นของดิฉันเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน รูปซ้ายจะเห็นว่า พุงโตมาก ยังกับคนท้องแม่ลูก 3 เคยมีคนมาทักบน BTS ด้วยค่ะ ประมาณลุกให้เรานั่ง แล้วเราเดินไปนั่ง เขาไม่ได้พูดว่าเราท้อง แต่เขาทำท่าทางเข้ามาพยุงกันให้เรานั่ง อารมณ์เหมือนระวังให้เรา ตอนนั้นไม่คิดอะไรมาก ถึงบ้านมานั่งคิด เลยคิดไปว่าเขาน่าจะคิดแบบนั้นแน่เลย แง ๆๆ แหมก็คนมันอ้วน ไม่มั่นใจเลย แถมปีกตรงใต้ท้องแขน มันเป็นปีกนางฟ้าที่สง่างาม จะบินได้อยู่แล้ว พอค่ะ จะไม่ทนอีกต่อไป ป.ล. ขออนุญาตไม่ลงรูปเห็นหน้านะคะ คืออายค่ะ รีวิวหุ่น ไม่เห็นจะเกี่ยวกับหน้าเนอะ คิคิ

อาหารลดน้ำหนัก กินแบบนี้ช่วยลดน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม คลิ๊กที่นี่ https://www.parpaikin.com/อาหารลดน้ำหนัก/

15
สำหรับมือใหม่ซื้อบ้านครั้งแรกอาจกังวลเรื่องราวประสบการณ์ที่มักจะได้ยินได้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาอุปสรรคในการซื้อบ้าน แต่จริงๆแล้วขั้นตอนการซื้อบ้านใหม่ก็ไม่ยากเย็นซับซ้อนอย่างที่คิดเลยน้า ขอเพียงแค่ศึกษาข้อมูลมาบ้างและวางแผนเตรียมการไว้ให้ดี ๆ แค่นี้ก็พอแล้ว เริ่มกันเลยดังนี้ค่ะ

1.เลือกโครงการ เริ่มต้นง่ายๆ จากการตั้งโจทย์ให้ตัวเอง ก่อนว่าอยากได้ที่อยู่อาศัยประเภทไหน ทำเลไหนบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด หรือคอนโดฯ ซึ่งทั่วไปควรจะหาไว้ในใจ ประมาณ 3-4 โครงการ เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกัน และเลือกโครงการที่ถูกใจที่สุด

2.จอง ทำสัญญาและผ่อนดาวน์ หลังจากได้โครงการในใจแล้ว ก็เริ่มขั้นตอนกาซื้อขาย เริ่มจากการวางเงินจอง หรือมัดจำ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3-5 % ของราคาบ้าน สามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตตามแต่ผู้ซื้อสะดวก คิดให้ดีก่อนจองนะคะ ถอนตัวทีหลังไม่ได้เงินคืน จากนั้นจึงทำสัญญาจะซื้อจะขาย และเริ่มต้นทยอยผ่อนดาวน์ โดยระยะเวลาการผ่อนดาวน์จะใกล้เคียงกับระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ สมมติว่าโครงการใช้เวลาก่อสร้าง 10 เดือน ก็อาจจะผ่อนชำระเงินดาวน์ 10 งวด เป็นต้น

3.ยื่นกู้ ขั้นตอนนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดได้ ก็เลยต้องทำเรื่องกู้กับธนาคาร แต่ถ้าซื้อด้วยเงินสดเมื่อบ้านสร้างเสร็จก็นัดโอนแล้วจ่ายกันเลย แต่ถ้าต้องกู้สินเชื่อธนาคารนั้นเมื่อโครงการก่อสร้างไปได้ 80-90 % โครงการจะแจ้งให้ผู้ซื้อทำเรื่องขอสินเชื่อ หรือบางโครงการอาจะมีบริการส่วนนี้ให้ ด้วยการเป็นผู้ดำเนินการเดินเรื่อกับธนาคารโดยตรง

4.ตรวจรับงานก่อสร้าง อาจเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นใกล้กับการทำเรื่องของสินเชื่อ เมื่อบ้านก่อสร้างเสร็จโครงการก็จะแจ้งให้ผู้ซื้อมาตรวจรับงานก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ซื้อควรตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบปัญหาตรงไหนต้องรีบแจ้งโครงการ เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญา

5 ขั้นตอนซื้อบ้านใหม่แบบง่ายๆ คลิ๊กที่นี่ https://www.gurubaan.com/บ้าน/

หน้า: [1] 2 3 ... 9

gle = window.adsbygoogle || []).push({});