แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: [1] 2 3
1
อยากได้ บอร์ดย่อยเพื่อขายสินค้าส่วนตัว   ติดต่อ แอดมิน  https://www.facebook.com/khonkiri   

บริการฟรี ครับ

2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) พนักงานส่วนตำบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

*********************
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม       จะดำเนินการสอบคัดเลือก (เปลี่ยนสายงาน) พนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓  ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน         ระดับ  ๓-๕  จำนวน  ๑  อัตรา  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕           จำนวน ๑ อัตรา  ซึ่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี  (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
      อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๗ และประกอบกับ ข้อ ๘๖ ข้อ ๙๑  ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้
      ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
           ๑.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓–๕ 
         เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑  จำนวน  ๑  อัตรา
           ๑.๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕
         เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑  จำนวน  ๑  อัตรา
      ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด   (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ)  และ
    ๒.๑ ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ 
    ๒.๒ มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่
ก.อบต.กำหนด
          ๒.๓ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๘,๓๔๐ บาท                                                                                               
      ๓.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔  ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล              ขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่  ๑๖-๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖          เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์            หมายเลข  ๐-๔๓๙๙-๕๐๖๗  หรือ  http://www.kt.go.th

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันรับสมัคร
          ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  พร้อมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
        ๔.๑ ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่
สวมแว่นตาดำ ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน  ๓  แผ่น โดยเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ)
        ๔.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน                     จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๔ สำเนาประวัติพนักงานส่วนตำบล          จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๕ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด  (เอกสารหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศ)  จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๖ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน ๑ ฉบับ
        ๔.๗ แบบประเมินบุคคลบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศ) จำนวน  ๑  ชุด
        ๔.๘ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  จำนวน  ๑  ฉบับ
    ทั้งนี้  หากผู้สมัครสอบรายใดยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ 
กำหนดไม่ครบถ้วนในวันสมัคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกฯ    ในครั้งนี้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อตนเองกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
      ๕. ค่าธรรมเนียมในการการสมัครสอบคัดเลือก
                         ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร   จำนวน   ๒๐๐   บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)  ในวันสมัครสอบคัดเลือกฯ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
           องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และระเบียบการสอบ ภายในวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙- ๕๐๖๗  หรือ http://www.kt.go.th
      ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ (กำหนดคะแนน  ๓๐๐  คะแนน)  โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้   
                        ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับทั่ว ๆ ไป  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงาน นโยบาย และแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง   ตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน  (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)
                      ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
         ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยเฉพาะ  วิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม          (เอกสารหมายเลข  ๒  แนบท้ายประกาศ)
                          ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
          ทดสอบโดยวิธีประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)
                        ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ  จะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน และการสัมภาษณ์อาจจะต้องนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
๘. การประกาศวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
    คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคามหรือที่ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  (ตามข้อ ๖)
      ๙. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
          ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
      ๑๐. กรณีการทุจริต
                         ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  อันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะต้องรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล     ขามเฒ่าพัฒนาทราบ เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการ
สอบคัดเลือกภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ดำเนินสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีก
      ๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
                           ๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ หลังจากได้รับการรายงานผลการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกแล้ว  ภายในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
                               ๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

            ๑๑.๓ หลักเกณฑ์ในการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
                           กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีตำแหน่งว่าง และประสงค์จะขอใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถขอใช้บัญชีจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา         อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามกำหนด
      ๑๒.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
                            องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา  จะแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีลำดับแรก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม
      ๑๓. กรณีมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในประกาศรับสมัครสอบฉบับนี้  ให้ถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เป็นที่สุด
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

                        

(นายอภิชาติ  วงศ์อาษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา


เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งความสามารถที่ต้องการ
(แนบท้ายประกาศ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)

ชื่อตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ
      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ๒. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.
กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งานี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.   มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.   มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งความสามารถที่ต้องการ
(แนบท้ายประกาศ อบต.ขามเฒ่าพัฒนา  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)

ชื่อตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ
      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน อบต. แผนงานอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้      ๒.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคม
ศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.   มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๔.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.   มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล


เอกสารหมายเลข ๒

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้
ที่   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐
๒   พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓   พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๕   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๖   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖


ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
ที่   ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑   พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๒   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๓   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
(เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๔   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๕   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๖   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
(เฉพาะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
๗   ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน (เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
๘   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
(เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
๙   ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
๑๐   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๑๑   ระเบียบ/กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
การสอบสัมภาษณ์  โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น

เอกสาร เพิ่มเติม http://www.kt.go.th/Admin/Documents/90.doc


 หรือ http://www.kt.go.th/

3
    ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ ระดับ ปฏิบัติการ   
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556    วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
    คลิกอ่านประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้

 รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.12)   คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งที่ 1.11) คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.10)  คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

     รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.9) อ่านรายละเอียด คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.8) อ่านรายละเอียด คลิกอ่านประกาศ  
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.7) อ่านรายละเอียด คลิกอ่านประกาศ 
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   5 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.6) อ่านรายละเอียด คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.5) อ่านรายละเอียด คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด คลิกอ่านประกาศ   (ยกเลิก http://www.dede.go.th/dede/images/stories/file/Scan5404.pdf )
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัตการ (ตำแหน่งที่ 1.3) อ่านรายละเอียด  คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 
 
     รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด(ตำแหน่งที่ 1.2)  คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง 

     รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.1) อ่านรายละเอียด อ่คลิกอ่านประกาศ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียดเพิ่มเติม 

5
รถยนต์ / ขาย กล้องวีดีโอติดรถยนต์ ที่นี่
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 09:12:27 PM »
ขาย กล้องวีดีโอติดรถยนต์ ที่นี่  ลงฟรีจร้า

6
สำนัก งาน ก.พ. เปิดสอบงานราชการภาค ข. ระดับปริญญาโท ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา รับสมัครสอบงานราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบงานราชการภาค ข. ระดับปริญญาโท
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
รับสมัครสอบงานราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556


สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบงานราชการภาค ข. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) รวม 5 อัตรา (24 มิ.ย.-12 ก.ค.56)

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท)
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. วิชาภาษาอังกฤษรายละเอียด http://job.ocsc.go.th/images/Job/635068257981694556.pdf

7
ส่วน "ธีม ของ Line แอนดรอย" ใครอยากเปลี่ยน ก็ทำตามนี้นะครับ มีธีมให้โหลดเยอะแยะครับ (ตัวอย่างนี้ ผมโหลดธีม คุมะ มาลอง).. วิธีการดังนี้..

1.ใช้ LINE 3.7.x ขึ้นไป แล้วทำการโหลด ธีม Cony มาให้เรียบร้อย.. (มันให้ฟรีมาแค่อันเดียว) จากนั้นให้ "ปิด"แอพไลน์ (ปิดในตัวจัดการ App)

2.เชื่อมต่อ Android กับ PC ด้วย USB

3.ไฟล์ ธีม ที่เราดาวโหลดมา (โหลดจากคอมฯ นะ) ไม่ว่าชื่อมันจะยาวแค่ไหน หรือชื่ออะไร ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Themefile โดยไม่ต้องใส่นามสกุล

4.ให้เข้าไปที่แฟ้ม Android/data/jp.naver.line.android/theme/a07xxxxxxxx/
จากการต่อคอมฯ จากนั้นทำการลบไฟล์ Themefile ในแฟ้มออก (หรือจะเอาอันที่โหลดใหม่ทับไปก็ได้)

5.นำไฟล์ธีม ที่โหลดมา ลากลงที่ Android/data/jp.naver.line.android/theme/a07xxxxxxxx/ ได้เลย (เมมเครื่องนะ ไม่ใช่ SD Card)

6.ถอดการเชื่อมต่อ PC ออกแล้วกลับไปที่ไลน์ แล้วเลือกใช้งาน "ธีมปกติ" ก่อน... จากนั้นเลือกใช้งานธีม Cony มันจะกลายเป็นการใช้ "ธีม ที่เราโหลดมาครับ" (โกงมันหน่อย)

... แค่นี้ครับ ง่ายๆ เลย ลองทำเมื่อกี้ ไม่ยากครับ..

8
ขายดีวีดี เสียงอ่าน หนังสือเพชรพระอุมา MP 3

ราคา 400 บาท ส่ง EMS ฟรีค่าส่ง

ฟังจาก เครื่อง เอ็มพี 3 ได้ครับ โหลดใส่มือถือก็ได้ ฟังคอมได้  เพราะไฟล์เป็น MP3  DVD 4 แผ่น พร้อมกล่อง จบ 2 ภาค ครับ 

 แถมสามก๊ก 1 แผ่น DVD  แถม เล็บครุฑ สองตอน 1 แผ่น คุ้มค่าแน่นอนครับ   รวมทั้งหมด 6 แผ่น


หรือ สามก๊ก 1 แผ่น  100 บาท
      เล็บครุฑ 1 แผ่น 100 บาท

ขายหนังสือเพชรพระอุมา 48 เล่ม เป็นไฟล์ PDF อ่านจากคอมหรือพิมพ์อ่านได้ราคาชุดละ 300 บาท

****************

โอนเงิน ผ่าน บัญชี ธนาคาร กรุงไทย สาขาชุมพร
ชื่อ นายชนินทร์ สืบสาย
เลขที่บัญชี 8030507097

หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเซ็นทรัลบางนา
ชื่อ นายชนินทร์ สืบสาย
เลขที่บัญชี 0460172398

พร้อมโทรมาแจ้ง หรือ สอบถาม ที่หมายเลข 0896146819 หรือ 0834123980
อีเมล์ heaven_nin18@hotmail.com

9
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Youtube   ไม่ว่าเพลง หรือ คลิป  ภาพยนต์ ก็โหลดได้หมด

ขั้นตอน   

1. โหลด  บราวเซอร์  Firefox  จาก http://www.mozilla.org/th/firefox/new  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากผู้ให้บริการ
2. ติดตั้งโปรแกรม  บราวเซอร์  Firefox  ในเครื่องให้แล้วเสร็จ
3. เลือก เข้าเวบ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/  ซึ่งเป็น ส่วนเสริม ของ บราวเซอร์  Firefox
4.  เลือก download management  หรือ กด https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/download-management/
5. เลือกส่วนเสริมที่ชื่อว่า  Easy YouTube Video Downloader และติดตั้งตามขั้นตอนให้เรียบร้อย
6.เปิด youtube  แล้วเลือกเพลงหรือคลิปที่เราต้องการโหลด   เราสามารถเลือกโหลด ได้โดยกด ปุ่ม   download   แล้วเลือก   ฟอร์เมตนามสกุลที่เราต้องการ เช่้น MP3 FLV MP4 แล้วก็รอให้โปรแกรมโหลดจนเสร็จ   


10
เอกยุทธ อัญชันบุตร เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของ ร้อยโทแปลก อัญชันบุตร นายทหารคนสนิทจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี จบด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังที่มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ฮาวาย

เมื่อเรียนจบ นายเอกยุทธ เริ่มทำธุรกิจซื้อขายคอมมอดิตี้ส์ และซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จากนั้นจึงเปิดบริษัทนายหน้าซื้อขายคอมมอดิตี้ส์ และเงินตราต่างประเทศ ชื่อ "ชาร์เตอร์อินเวสต์เมนต์" เมื่อ พ.ศ. 2525

 

ช่วงรุ่งเรืองที่สุดของเอกยุทธอยู่ในช่วง พ.ศ. 2526 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศสูงถึงร้อยละ 12 เอกยุทธในวัยเพียง 24 ปี กู้เงินจากต่างประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ประมาณร้อยละ 3 มาฝากในสถาบันการเงินในประเทศเพื่อทำกำไร และนำกำไรที่ได้ไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม


เอกยุทธ ถือเป็นเซียนเล่นหุ้นอีกท่านหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงในวงการหุ้น และมีบทความแนะนำเรื่องราวดีๆ สำหรับคนที่สนใจด้านการลงทุน "เอกยุทธอินไซเดอร์"

5 พฤติกรรมรู้ทัน'เจ้ามือ'เล่นหุ้นไม่ตกเป็นเหยื่อ! ที่คุณเอกยุทธ เขียนแนะนำเอาไว้ในคอลัมน์...เอกยุทธอินไซเดอร์

1.พฤติกรรมย่ำราคา

โดยสังเกตได้จาก Bid ด้านซ้าย จะหนามากๆ และมีปริมาณการซื้อ-ขายที่มาก ในระดับราคาที่ยืนอยู่นิ่งๆ นานๆ โดยแนะนำให้สังเกตดูเป็นรายชั่วโมง เพราะจะสามารถแยกรูปแบบการเล่นนี้ ออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1.1 ย่ำราคาเพื่อเรียกร้องความสนใจ...จะเป็นการสร้าง Volume แบบหนามากๆ ตลอดเวลา โดยราคาไม่ได้พุ่งขึ้นตามไป ถือว่าเป็นการโชว์ให้นักลงทุนได้เห็นว่า หุ้นตัวนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะเล่นกันในระยะเวลาอันใกล้นี้ เปรียบได้กับเป็นอีกรูปแบบที่เจ้ามือทยอยเก็บของ เพราะหากเจ้ามือซัดช่องขวาเข้าไปเมื่อไหร่ ราคาจะวิ่งขึ้นทันที

1.2 ย่ำราคาเพื่อทุบลง...เป็นการสร้าง Volume แบบหนาๆ เพื่อหลอกล่อให้นักลงทุนเข้ามาเล่น จากนั้นหากได้จังหวะ ก็จะยก Bid ทิ้งออกไป เพื่อตบราคาให้ร่วงลงมา หากนักลงทุนรายใด ตกใจ และเทขายของออกมา ก็จะทำให้ เจ้ามือ เก็บของในราคาที่ถูกลงได้อีก

พฤติกรรมย่ำราคานี้ ให้สังเกตดีๆ ว่า จะมี Volume หนาแน่นมาก 2-3 ช่องในด้านซ้าย (Bid) ซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก


2.พฤติกรรมสร้าง Volume มากๆ แบบผิดสังเกต

โดยที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก อาจขึ้น-ลง แค่ 1-2 ช่อง...วิธีนี้ให้นักลงทุนรีบย้อนหลังกลับไปดู Volume การซื้อ-ขายอย่างต่ำ 1-2 เดือน เพราะหากดูประวัติย้อนหลังแล้วพบว่า Volume การซื้อ-ขายน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลยนั้น แต่อยู่ๆ กลับมีขึ้นมาอย่างผิดสังเกต ถือว่าเจ้ามือกำลังสร้าง Volume เพื่อเตรียมทำราคา วิธีการนี้หากนักลงทุนรายใด มีหุ้นตัวนั้นๆ อยู่ในมือก็ให้ท่องจำอยู่ในใจว่าอย่าขายเด็ดขาด เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะทำราคากันขึ้นไปเล่นในเร็ววัน

พฤติกรรมสร้าง Volume หนักๆ เช่นนี้ โดยราคายังนิ่งๆ ทั้งที่แต่เดิม Volume ของหุ้นนั้นแทบจะมีน้อยมาก หรือไม่มีเลย ทำให้นักลงทุนบางคนอาจตื่นตระหนก แล้วรีบเทขายออกมา เพราะเห็นว่า หุ้นที่ตัวเองถืออยู่นี้ ราคาไม่ได้วิ่งมานาน จึงกลัวจะต้องถือยาวกว่านี้ เมื่อเทขายหุ้นออกมา ก็เข้าทางเจ้ามือที่วางกลอุบายเอาไว้แล้ว และสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นอีก


3.พฤติกรรมลากไปติดดอย

มีวิธีสังเกตคือ ฝั่ง Offer จะหนามาก ในขณะที่ Bid จะเบาบาง และมีราคาวิ่งขึ้นตลอด ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่เจ้ามือวางกับดักล่อ โดยจะกินช่องขวา (Offer) ตลอด เมื่อมีคนแห่เข้ามาเล่นตามในช่องขวาเป็นจำนวนมาก ถึงจุดหนึ่งที่เจ้ามือ จะออกของก็จะไล่ราคาร่วงลงมาได้ในทุกระดับ เพราะเจ้ามือสามารถออกของได้ทุกระดับราคาอยู่แล้ว โยนออกมาไม้ไหนก็มีแต่กำไร

พฤติกรรมนี้ ให้นักลงทุนสังเกตให้ดีๆ ว่า หากมีการไล่ราคาในช่องขวา (Offer) ขึ้นไปกันหลายช่องและวิ่งขึ้นตลอด อย่าเข้าไปซื้อเด็ดขาด เพราะถ้าเข้าไปก็มีสิทธิติดยอดดอยกันได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ รอให้มีการทุบราคาลงมาจนเห็นสีแดงนานๆ ก็อาจเข้าไปซื้อได้ แต่ต้องดูประวัติย้อนหลังของหุ้นตัวนั้นๆ ด้วยว่า น่าเล่นหรือไม่


4.พฤติกรรมเจ้ามือใหญ่เล่นหุ้นปั่นตลอด

ให้สังเกตว่า Volume ทั้งด้านซ้าย (Bid) และด้านขวา (Offer) จะหนามากๆ และตลอดเวลา อีกทั้งราคาจะมีการวิ่งขึ้น-ลง วันละ 10-20 ช่องตลอด ซึ่งรูปแบบการเล่นเช่นนี้ ขึ้นกับนักลงทุนเองว่า จะมีความเร็วในการเข้า-ออกหรือไม่ เพราะราคาจะสวิงขึ้น-ลงตลอด แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษคือ หากราคาไปหยุดนิ่งอยู่ที่ระดับไหนนานๆ ให้ตระหนักไว้เลยว่า มีสิทธิที่จะลากขึ้นไปไกล หรือทุบลงมาอย่างแรงได้ทั้งสองทาง จึงขึ้นกับความไวของตัวนักลงทุนเอง

วิธีนี้ขึ้นกับตัวเจ้ามือแล้วว่า จะทำให้นักลงทุนติดยอดดอยกันในระดับราคาไหน เพราะเขาสามารถออกของได้ทุกระดับราคา จากนั้นเมื่อทุบร่วงลงมาก็จะเข้าไปช้อนซื้อเก็บไว้ จากนั้นก็จะนำกลับมาเล่นกันใหม่ หุ้นลักษณะนี้จะพบว่า มีการเล่นกันตลอดทั้งสัปดาห์ อาจมีหยุดบ้างก็ 1-2 วัน แต่ Volume ก็ยังมีให้เห็นอยู่


5.พฤติกรรมเจ้ามือใหญ่เล่นหุ้นปั่นเป็นรอบ

วิธีนี้จะเล่นกันสัปดาห์ละครั้ง หรือสองครั้ง จึงขอให้นักลงทุนต้องย้อนกลับไปดูประวัติย้อนหลังของหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่นิ่งนานๆ บวกกับการดูราคาที่วิ่งขึ้นไปสูงสุดว่าอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วนำมาหารครึ่ง เพื่อดูราคาว่า ระดับไหนถึงจะซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หากหุ้นตัวนั้น เคยอยู่ที่ระดับต่ำนิ่งๆ ประมาณ 4 บาท แต่มีการทำราคาไล่ขึ้นไปแตะสูงสุดที่ 12 บาท ดังนั้น ราคาที่เหมาะสมที่น่าจะซื้อได้จึงอยู่ที่ระดับ 8 บาทต่อหุ้น (12-4 = 8)


5 เทคนิคการดังกล่าวอีกเทคนิคที่ต้องศึกษามากพอสมควร และอย่าลืมว่าการลงทุน มีความเสี่ยง ควรศึกษาให้รอบคอบเสมอ

11
ฮวงจุ้ยบ้าน มงคลแห่งชีวิต ฮวงจุ้ย ใครว่าไม่สำคัญ

http://www.ziddu.com/download/22272002/.doc.html

12
มอเตอร์ไซต์ HONDA  Click 125i  ผ่อนกรุงไำทย ดีมั้ยครับ  เพิ่งไปดูจาก ธนาคารกรุงไทย  ไม่ต้องดาวน์ ราคานีั้พอไหวมั้ยครับ


13
ต้องการซื้อ รถยนต์ กระบะ ตอนเดียว ราคาไม่เกิน 200,000 บาท  แถวๆ ชุมพร สุราษฏร์ธานี

ใครมีขาย ติดต่อ 0896146819

14
ลงโฆษณาขายสินค้ามือ 1 มือ2 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

15
ลงโฆษณาขายสินค้ามือ 1 มือ2 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน้า: [1] 2 3

gle = window.adsbygoogle || []).push({});